Nền tảng vững chắc
2017 Mar 30 By admin 0 comment

Cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO – lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *