Điều kiện tham dự
2017 Mar 31 By admin 0 comment

Để tham dự chương trình này một cách thành công, người học cần phải trên 23 tuổi (chương trình này không phù hợp với học viên dưới 22 tuổi) và cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *