Thành phần tham dự
2017 Mar 31 By admin 0 comment

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *